Regulamin ~

Konkursu - Physiogel Dzień Kobiet

REGULAMIN KONKURSU 

< Physiogel – Dzień Kobiet >

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Konkurs (zwany dalej: Konkursem”) jest prowadzony pod nazwą: Physiogel – Dzień Kobiet

2. Organizatorem Konkursu jest:

Aristo Pharma Sp. z o.o.

Ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa

NIP: 951 21 69 876

(zwana dalej: „Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu jest promocja – należącej do Organizatora – marki Physiogel

4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

5. Możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają pełnoletnie osoby fizyczne  posiadające: 

a. pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3.  ust. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.; 

c. adres mailowy; 

d. konto w serwisie Instagram; 

(zwane dalej: „Uczestnikami”). 

6. Konkurs rozpoczyna się 08.03.2024 r. i trwa do 14.03.2024 r. W  czasie trwania Konkursu Uczestnicy mają możliwość dokonywania zgłoszeń swojego  udziału w Konkursie. 

7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu,  reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i  obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: physiogel.pl/konkurs-dzien-kobiet

8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad  zawartych w Regulaminie. 

§ 2 – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy Organizatora oraz strony umów cywilnoprawnych zawartych z  Organizatorem, 

b. inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu; 

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, tj. osoby będące  wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym  w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej  małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie, w czasie jego trwania, w  formie elektronicznej, zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 1 ust.  6 Regulaminu. O zachowaniu terminu do zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje  data umieszczenia przez Uczestnika wpisu na koncie Uczestnika w serwisie Instagram odpowiadając na pytanie konkursowe „Co w sobie kochasz?”

5. W ramach Konkursu Uczestnik może dokonać JEDNEGO zgłoszenia (tj. może  opublikować maksymalnie jeden komentarz konkursowy). 

§ 3 – PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest odpowiedzenie na komentarz  konkursowy pod postem, w serwisie Instagram. Pytanie konkursowe brzmi:  Co w sobie kochasz?

2. Praca nie może zawierać treści: 

a. które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane  z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności  przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do  zachowania poufności; 

b. posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych  osób; 

c. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub naruszać w inny sposób  postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy  społeczne lub obyczajowe. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w  szczególności w celu wyboru najlepszych Prac i wyłonienia zwycięzców Konkursu  Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie co  najmniej 3-osobowym. 

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najbardziej oryginalnych i kreatywnych Prac.  Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą zwykłą większością głosów,  oddanych przez członków Komisji Konkursowej według własnej, subiektywnej oceny. 

5. Komisja Konkursowa wyłoni 3 osób, które otrzymają nagrody w ramach  Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”). 

6. Wybór najciekawszych Prac nastąpi najpóźniej do dnia 15.03.2024 r. 

7. Wyniki Konkursu – w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej – zostaną ogłoszone w formie komentarza pod postem ogłaszającym konkurs na Instagramie. 

§ 4 – NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla trzech Laureatów, których Prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową. 

3. Nagrody dla każdego Laureata stanowią: 7 produktów marki Physiogel:

  • Krem Intensywny Physiogel Codzienne Nawilżanie 100 ml
  • Żel do mycia twarzy Physiogel Codzienne Nawilżanie 150 ml
  • Balsam do ciała Physiogel Codzienne Nawilżanie 400 ml

Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody  na inne przedmioty lub świadczenia. 

3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

4. Powiadomienie o wygranej w Konkursie nastąpi w sposób opisany w § 3 ust. 7  powyżej. 

5. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej w Konkursie Laureaci są zobowiązani  do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Instagramie na profilu  @physiogel_polska następujących danych:  imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu na który Organizator ma wysłać paczkę.

6. Laureat jest obowiązany przesłać Organizatorowi dane, o których mowa w ust. 6  powyżej w terminie 7 dni liczonych od dnia zamieszczenia wyników Konkursu.  Nieprzespanie wymaganych danych w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim  powoduje utratę prawa do nagrody przez Laureata. 

7. W przypadku utraty prawa do nagrody zgodnie z ust. 7 powyżej, nagroda  pozostaje własnością Organizatora. 

8. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto.

9. Otrzymanie nagrody korzysta ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5 – PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU 

5.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłany  przez niego komentarz jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od  wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub  praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 

§ 6 – REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w czasie trwania  Konkursu. 

2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: m.merkiel@aristo-pharma.pl

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji  osoby zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji. 

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie odpowiedzi nastąpi w terminie 14 dni od  dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie  rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie elektronicznej. 

5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza  prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami. 

§ 7 – DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w  celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród,  rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania  reklamacji Uczestników. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego  imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie Laureatem albo jego praca  zostanie opublikowana przez Organizatora w sposób opisany w § 5 niniejszego  Regulaminu. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich

poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez  powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy  przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie § 1 ust. 2 Regulaminu. 

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,  które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w  Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie  oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora,  jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanego na adres e-mail: m.merkiel@aristo-pharma.pl. Rezygnacja w  przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy  konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po  stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w  Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana pod adresem, o  którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu znaleźć można pod adresem o której  mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. 

5. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach  reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte  w tych materiałach mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie  postanowienia Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie  powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,  popierany, ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani inny z nim związany.  Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.